คุณสมบัติอาจารย์พิเศษ

1. ตำแหน่งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาการเดินเรือ

ประเภท ก.

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาการเดินเรือ พาณิชยนาวี การขนส่ง โลจิสติกส์ ท่าเรือ สิ่งแวดล้อม อุทกวิทยา กฏหมายทางทะเล ดาราศาสตร์ Maritime สอดคล้องตามวิชาที่ปฏิบัติงานสอน

2) เป็นผู้มีประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ เป็นไปตามตารางที่ 1 ของระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตร และสถานศึกษาฝีกอบรม พ.ศ. 2558

3) มีประสบการณ์สอนหรือทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

4) ผ่านการอบรมในหลักสูตรวิชาครู IMO Model Course 6.09 (ถ้ามี)

ประเภท ข.

1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาด้านการเดินเรือ หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจากโรงเรียนนายเรือ สอดคล้องตามวิชาที่ปฏิบัติงานสอน

2) เป็นผู้มีประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ เป็นไปตามตารางที่ 1 ของระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตร และสถานศึกษาฝีกอบรม พ.ศ. 2558

3) มีประสบการณ์ทำงานทางเรือไม่น้อยกว่า 6 ปี

4) ผ่านการอบรมในหลักสูตรวิชาครู IMO Model Course 6.09 (ถ้ามี)2. ตำแหน่งอาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาการช่างกลเรือ

1) เป็นผู้มีประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ เป็นไปตามตารางที่ 1 ของระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตร และสถานศึกษาฝีกอบรม พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

ก. สำเร็กการศึกษาระดับปริญญาตรี และถือประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลเรือในระดับบริหารและมีประสบการณ์ในการทำงานบนเรือในระดับบริการอย่างน้อย 2 ปี และมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 2 ปี

ข. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาฝึกอบรมทางทะเล ที่เทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือ สูงกว่าและมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 2 ปี และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี

ค. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาตามกลุ่มวิชา และมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 5 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างน้อย 2 ปี และมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 4 ปี

2) ผ่านการอบรมในหลักสูตรวิชาครู IMO Model Course 6.09

3) ผ่านการอบรม Simulator Trainer & Assesser (IMO Model Course 6.10) (ถ้ามี)

4) มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรนายประจำเรือ หลักสูตรต้นกลและรองต้นกล ตามประกาศของกรมเจ้าท่า (ถ้ามี)

* หมายเหตุ

ผู้สมัครจะต้องสามารถมาสอนได้ตามเวลาที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีร้องขอ


แบบฟอร์มรับสมัครอาจารย์