แบบฟอร์มรับสมัครอาจารย์พิเศษข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

* กรณีสำเร็จการศึกษาจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรี ให้ระบุในช่อง หลักสูตรปริญญาตรีว่า “ประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์”